Magazine voor Informatie en Fantasie
maandag 26 juli 2021Van de redactie

Gelezen: Mensen gaan de brug pas over wanneer ze verlangen naar de overkant
('t Haasje)

Advertenties


't Groene Zooitje: reactie Edwin Brussee

Betreft zienswijze: Aanvraag kapvergunning voor 14 bomen Hoogmadeseweg 41c.

Geachte leden van de gemeenteraad, (burger)raadsleden cie Ruimte,

Op dit moment ligt er bij u een aanvraag kapvergunning voor 14 bomen aan de Hoogmadeseweg 41c ter besluitvorming. U heeft deze aanvraag o.a. gepubliceerd op de gemeentelijke pagina in het Leiderdorps Weekblad. Ten aanzien van deze publicatie heb ik de bijbehorende stukken opgevraagd op het gemeentehuis. Deze stukken konden niet aan mij worden overhandigd, vanwege het feit dat het incompleet was ingediend door de aanvrager. Het heeft uiteindelijk nog 2 weken geduurd, eer ik de volledige stukken mocht ontvangen. Hierbij tevens de toezegging van de ambtenaar, dat het termijn voor het indienen van een eventuele zienswijze verlengd zou worden tot 7 februari a.s.

Met betrekking tot de kapaanvraag een aantal opmerkingen cq vragen.
  • Onduidelijk is wie de aanvrager/indiener is van deze kapaanvraag: de gemeente of toch LTC de Munnik. Ik word hierin schriftelijk bevestigd door het antwoord dat ik kreeg van afd.Gemeentewerken Leiderdorp op 09/01/14, namelijk: "Deze kapaanvraag is niet bekend bij de afdeling gemeentewerken, wij zijn intern gaan zoeken en deze blijkt bij het project LTC de Munnik te behoren en betreft de bomen staande tussen de tennisvelden en de nieuwe (tijdelijke) gerealiseerde parkeerplaats. Aangezien wij van gemeentewerken niet de aanvrager zijn kan ik u niet voorzien van documentatie (aangezien wij die niet hebben)."
  • In de aanvraag staat echter vermeld: "Het verwijderen van bomen tbv herinrichten gebied "de Plantage". Vervolgens staat ook vermeld dat de aanvrager wŔl degelijk de gemeente zelf betreft, echter door afdeling Projecten. De verantwoordelijke projectleider laat een gemachtigd bedrijf (Bert van Osnabrugge Bouwadvies en Begeleiding) de aanvraag doen. Desbetreffend bedrijf regelt en levert ook voor de gemeente de toekomstige bestemmingstekeningen voor een groot gedeelte van de herinrichting "de Plantage". Is hier niet sprake van enige belangenverstrengeling? MI had de aanvraag dienen te gebeuren door een onafhankelijk bomendeskundig bedrijf in te schakelen.
  • Verwarring geeft ook de tekst in de bijbehorende checklist van de gemeente zelf bij onderdeel 11. Hier staat: 11 Wat is de hoofdreden voor een kapaanvraag? Antwoord: " Uitbreiding van tennispark de Munnik". Mijn vraag: betreft het nu herinrichting "de Plantage" <> uitbreiding extra parkeerplaatsen ˛f betreft het uitbreiding voor het tennispark<> ws ook voor extra parkeerplekken? Dit had toch wel duidelijker omschreven kunnen worden. Sportieve beoefenaars van de tennisclub zouden toch aan de overzijde hun voertuig kunnen parkeren, rondom zwembad de Does? Er is daar voldoende parkeergelegenheid. Door gebruik te maken van deze voorzieningen aldaar, ontstaat er geen parkeerdruk op de locatie waarvoor de bomen gekapt dienen te worden.
  • Er ontbreekt bij de stukken - ingediend door de gemachtigde aanvrager - een Groentoets (een quick-scan uitgebreid met een plan van aanpak voor mitigerende en compenserende maatregelen om ervoor te zorgen dat de effecten van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de kwaliteit van het groen op en nabij de locatie van de ontwikkeling wordt gewaarborgd), conform Verordening op de Beplantingen in Leiderdorp 2009 artikel 13.lid 2, artikel 14.lid 1 t/m 4. Er is wel degelijk sprake van een ruimtelijke ontwikkeling in deze.
  • 13 bomen (boomnummer 01- 13) zijn volgens de checklist Beeldbepalend. Voldoende reden voor een Groentoets.
  • De bomen hebben, naast hun beeldbepalende functie, ook een belangrijke functie als zogenaamde "Stepping Stone" voor diverse fauna. Aan de overzijde van de locatie alwaar de bomen zouden gekapt worden, sluit een groene zone aan. Deze zone (oost-west) loopt langs zwembad de Does door tot aan de verdiepte A4. Op het terrein van LTC de Munnik zou de zone moeten doorlopen tot aan het "Zwarte Pad"/Kom van Aaiweg. Door de nieuwe aanleg van diverse tennisbanen staat deze verbindingszone enorm onder druk.
  • De 13 bomen vormen thans een natuurlijke groene afscherming tussen tennisbanen en parkeerterrein.
  • MI zou juist de gemeentelijke uitdaging moeten zijn om een groot gedeelte van de 13 bomen te behouden. Dunning kan hier een toepasbare methode zijn. 4 esdoorns zijn van goede boomkwaliteit (uitstekende boomkroon, geen boomziektes of aantastingen). De overige bomen zouden kunnen vallen onder dunning of terugzetting. Een tweede uitdaging moet zijn: boombehoud (zeker de 4 esdoorns) met daartussen een aantal parkeerplaatsen of wandelpad oid. Creatief er hiermee omgaan, in plaats voor volledige kap te kiezen. Plus rekening houdend met inzichten, zoals boombeschermende maatregelen, conform het gemeentelijk Bomenbeleidsplan.
  • Kunt u aangeven wat de reden/onderbouwing is om boomnummer 14 te kappen? Juist deze esdoorn speelt een voorname rol in de "Stepping Stone"-z˘ne (van de Kom van Aaiweg richting naar de Hoogmadeseweg).
  • Kunt u garantie geven op de herplant? In de publicatie in het Leiderdorps Weekblad staat: "herplant op basis van 1:1 compensatie indien mogelijk". Dit zou twee dingen kunnen inhouden: compensatie 1:1 vervalt of compensatie gebeurd niet 1:1. Behalve garantie, ook gaarne duidelijkheid in deze.
Afsluitend en concluderend verzoek ik de gemeenteraad de aanvraag aan te houden en alle mogelijkheden (Groentoets, een onafhankelijk boomdeskundig onderzoek etc) zoals hier boven beschreven, te laten onderzoeken.

In afwachting op uw reactie in deze, verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

Edwin Brussee
Contactpersoon Bomenstichting
Advertentie
Niets van deze website mag worden gekopieerd, gedupliceerd, gemirrord, vertaald, aangepast of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur van De Leiderdorper, wie dat dan ook moge zijn.

© 2002-2021 HMM Productions (Webdesign)